Adatkezelési tájékoztató álláspályázatra jelentkezőknek letölthető változat

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztassa az álláspályázatára jelentkezőket („Érintett”) a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

1. Az adatkezelő adatai

Cégnév: Alemona Hungary Kft.

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Folyam utca 18/A.

Cégjegyzékszáma: 13-09-160658

Adószáma: 23482151-2-13.

E-mail címe: office@alemona.hu

Telefonos elérhetőség: +36 27 637 530

2. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük

· Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

3. Adatkezelés alapelvei

3.1.Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

3.2. Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

3.3. Adattakarékosság (szükségesség-arányosság elve)

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek.

3.4.Pontosság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről az Adatkezelő tudomást szerez, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

Mindemellett az Érintettek is felelnek azért, hogy az önéletrajzban megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek.

3.5.Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

3.6. Adatbiztonság („integritás és bizalmas jelleg”)

Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adatbiztonság érdekében az Adatkezelő korlátozza a leendő munkavállalók személyes adatainak hozzáférhetőségét, ezen adatokhoz kizárólag az ügyvezető fér hozzá. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz tehát illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

3.7.Elszámoltathatóság

Az Adatkezelő vállalja a fenti elvek betartását, továbbá biztosítja, hogy ezen elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak az adatkezelési tevékenység során.

4. Adatkezelés célja: leendő munkavállaló kiválasztása, állásinterjú megszervezése, aktuális állásajánlatokról tájékoztatás, megkeresés állásajánlattal

5. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A hozzájárulását az önéletrajz Honlapon történő feltöltésekor checkbox kipipálásával adhatja meg. Hozzájárulás hiányában az önéletrajz nem tölthető fel.

6. Kezelt adatok köre név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, pályázó által megadott egyéb kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), fénykép, képzettségi adatok, szakmai tapasztalat

7. Adattárolás módja: elektronikus

8. Ki férhet hozzá az adatokhoz a munkáltatónál? ügyvezető

9. Adattovábbítás nem történik harmadik személyek felé.

10. Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azzal, hogy az Adatkezelő évente tájékoztatja az érintettet, hogy az önéletrajza szerepel az adatbázisába, és amennyiben nem erősíti meg az adatai kezelését, az Adatkezelő törli az önéletrajzot az adatbázisából (ld.: 12.3. pont).

11. Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tud önéletrajzot feltölteni az Adatkezelő Honlapján.

12. Az Értintettek jogai

12.1. Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

· az adatkezelés céljai;

· az érintett személyes adatok kategóriái;

· azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

· adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

· az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

· a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

· ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

· a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap). Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 14. pont tartalmazza.

A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

12.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül a kérelem jogosságát megvizsgálja, írásban tájékoztatja az Érintettet a kérelem teljesítéséről, vagy amennyiben a kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt.

12.3. Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

· az adatkezelés jogellenes;

· az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

· a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

· személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

· a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

· személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő nem köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

· a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

· a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

· a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

· a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

· jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A kérelmet a 14. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

12.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelmet a 14. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

12.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton), és az adatkezelés automatizált módon történik.

A kérelmet a 14. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

13. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Panaszt tehet abban az esetben is, amikor Adatkezelő az Érintett megkeresésére a jogszabályban vagy a jelen tájékoztatóban rögzített időn belül nem válaszol, személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

14. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Email: office@alemona.hu

Postai cím: 2120 Dunakeszi, Folyam utca 18/A.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, és erről tájékoztatja az Érintettet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

15. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 14. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az tájékoztatás tartalmazza annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az Érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése, az Érintettek tájékoztatása, NAIH felé történő bejelentése iránt az ügyvezető intézkedik, valamint megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

16. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása

A pályázók a pályázat, és önéletrajzuk benyújtásával jelen tájékoztatót elfogadják.

Hatályos: 2018. május 25-től.