1. sz. Magyar Közlöny
  2. évi CXLVIII. törvény a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*
  3. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
  4. § A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a  továbbiakban: Fktv.) 1.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel egészül ki: „(1a) A  munkavédelemről szóló törvény és a  tűz elleni védekezésről a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló törvény alapján a  munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre e  törvényt nem kell alkalmazni. Nem kell e törvényt alkalmazni az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott felnőttképző által a vallási tevékenység folytatásával összefüggésben szervezett oktatásra, képzésre.”
  5. § (1) Az Fktv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A felnőttképző a) az  oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a  zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára, b) a  képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére, c) a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a  felnőttképzési államigazgatási szerv részére a  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés esetén annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik.” 9784 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 282. szám (2) Az Fktv. 15. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás nem terjed ki a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, a  Magyar Honvédség, illetve a  nemzetbiztonsági szolgálatok által szervezett oktatásra, képzésre és ahhoz kapcsolódóan a  képzésben részt vevő személyre, ha annak eltérő kezelése e  szervek tevékenységével összefüggésben Magyarország rendvédelmi, honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése céljából szükséges. (1b) A  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kezelt személyes adatok azonosítása, ellenőrzése és pontosítása, valamint a pályakövetési rendszer működtetése céljából a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján a) a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a  továbbiakban: Nytv.) 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezelő szerv a képzésben részt vevő személynek aa) az Nytv. 11. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott adatának a központi kormányzati szolgáltatási busz útján történő ellenőrzését biztosítja, ab) az Nytv. 11. § (1) bekezdés b), c) és h) pontjában meghatározott adatát átadja, b) az  oktatási azonosító számot kiadó oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a  képzésben részt vevő személynek az  oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 2.  § l)  pontjában meghatározott adatát átadja térítésmentesen és elektronikus úton a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere számára.”
  6. § Az Fktv. 21. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli) „a) a képzésben részt vevő személy aa) természetes személyazonosító adatait és – az  oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát, ab) elektronikus levelezési címét és ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.” 76. § Az Fktv. a) 2.  § 6a.  pontjában a  „ha a  képzési program a  képzés elvégzését meghatározott követelményhez köti” szövegrész helyébe a „ha a képzés elvégzése meghatározott követelményhez kötött” szöveg, b) 15.  § (2)  bekezdésében a  „szerinti adatokról” szövegrész helyébe a  „szerinti adatszolgáltatás keretében továbbított adatokról, az (1b) bekezdés alapján megismert adatokról” szöveg, az „ötödik” szövegrész helyébe az „ötvenedik” szöveg, a „vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait” szövegrész helyébe az „adatokat” szöveg, c) 21.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában a „végzettségével” szövegrész helyébe a „legmagasabb iskolai végzettségével” szöveg lép. 77. § Hatályát veszti az Fktv. a) 2. § 6a. pontjában az „a képzési programban meghatározottak szerint” szövegrész, b) 2/A.  § (3)  bekezdésében a „felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési tevékenységet bejelentés és engedély nélkül, a” szövegrész, c) 11. § (1) bekezdés b) pontjában az „és c)” szövegrész, d) 11.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és (2)  bekezdés g)  pontjában az  „és jogszabályban meghatározott tartalommal a 21. § (4) bekezdése szerinti statisztikai célú adatszolgáltatásnak” szövegrész, e) 17. § c) pontja, f) 21. § (3) és (4) bekezdése, g) 21/A. §-a.