MINŐSÉGPOLITIKA

Küldetésnyilatkozat, az intézmény képzési céljai, alapelvek

Intézményünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyeztetett képzések folytatását tűzte ki célul.

A felmerülő piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodva igyekszünk folyamatosan fejleszteni képzési kínálatunkat a szigorú
jogszabályi és minőségbiztosítási keretek között folytatott engedélyezett képzések területén.

Jelenleg az Egyéb szolgáltatások (19) szakmacsoportba tartozó, államilag elismert, munkavédelmi technikus (Okj 52
862 01) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés területén kívánjuk és tudjuk bizonyítani, hogy a nálunk tanuló
felnőttek színvonalas szolgáltatásban részesülnek. Időközben megkaptuk engedélyünket a Munkavédelmi képviselők 16
órás alapképzés és Munkavédelmi képviselők 8 órás továbbképzésére is, mely képzésekre ugyanez vonatkozik.

Célkitűzésünk, hogy partnereink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, színvonalas képzésekkel elősegítsük eredményes munkavégzésüket, felkészítsük őket a munkaerőpiaci kihívásokra.

A résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez felkészült oktatói gárdát vonultatunk fel, képzési módszereink, képzési
programjaink fejlesztése során oktatóink szakmai tudására, kreativitására támaszkodunk,

A szakmai munkánkat minden esetben színvonalas tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, igényes infrastrukturális
feltételekkel kívánjuk megalapozni.

Biztosítani kívánjuk résztvevőink számára a korábban megszerzett tudás mérését, értékelését és beszámítását, továbbá
kompetenciáik megújítását és fejlesztését.

A tanítási-tanulási folyamatban az adott képzési program célcsoportjának leginkább megfelelő képzési és értékelési
módszereket alkalmazzuk, ezáltal növeljük mindenki esélyét az eredményes tanuláshoz.

Folyamatos és őszinte, bizalmi kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn a munkáltatókkal a munkaerő-piaci igények
folyamatos kontrollálása érdekében.

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia
A felnőttképzési tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük. Minőségbiztosítási rendszerünk
bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával, minden területen a minőségfejlesztés alapciklusát, azaz a tervezés,
megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisait alkalmazzuk. Képzéseink minőségét és feltételeinket folyamatos fejlesztjük annak
érdekében, hogy a képzéseinken részt vevő felnőttek és partnereink mind tökéletesebb szolgáltatásban részesüljenek.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége
Munkatársaink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Az
intézmény mindazon foglalkoztatottjával megismertetjük minőségbiztosítási rendszerünket, akik közreműködnek felnőttképzési
tevékenységünk folytatásában. Minőségbiztosítási rendszerünk egyértelműen meghatározza az érintettek felelősségi és hatáskörét,
melynek betartását munkatársainktól elvárjuk.

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába
A jogszabályi előírások szerint, a minőségi képzés iránti elkötelezettségünket bizonyítva nagy hangsúlyt helyezünk a résztvevők
elégedettségének mérésére. Külön minőségcélokat fogalmazunk meg a résztvevői elégedettségmérés során elérni kívánt értékek
tekintetében. Az eredményeket nyilvánosságra hozzuk, a fejlesztésekbe történő visszacsatolásukról gondoskodunk. A céljainkkal
esetlegesen nem összeegyeztethető eredmények jövőbeni javítása érdekében helyesbítő-megelőző intézkedéseket foganatosítunk.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja
Minőségpolitikánkat minden évben az önértékelés alkalmával, ezen túlmenően képzési kínálatunk minden módosítása során
felülvizsgáljuk. A Minőségpolitika az intézmény felnőttképző és minőségbiztosítási tevékenységét alapvetően meghatározó
dokumentum, megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása, hatályba léptetése az intézmény képviseletére jogosult vezető
hatáskörébe tartozik

Alemona Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: E-001748/2018

v 1.4